Faktoring Sözlüğü

FAKTORİNG SÖZLÜĞÜ

Alacak Bildirim Formu (ABF) veya Notification of Transfer of Receivable (NTR): Müşterinin (satıcı firmanın) Yeditepe Faktoring ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde, temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunu Yeditepe Faktoring ‘ e bildirimi amacıyla doldurduğu form.

Azami Faktoring Hacmi (AFH): Yeditepe Faktoring'in faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere müşteriye (satıcıya) tanıyacağı toplam işlem hacmi.

Bakiye Ödeme: Temlik edilen faturanın tahsilatınından sonra varsa ilgili ön ödeme, reklamasyon tutarı ve tüm masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın müşteriye (satıcıya) ödenmesi.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): Yurtiçi faktoring işlemleri ile ilgili her türlü masraf üzerinden alınan vergidir.

Bildirimli Faktoring: Müşterinin (satıcının), alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini borçluya (alıcıya) bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Borçluya (alıcıya) giden her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır.

Bildirimsiz Faktoring: Müşterinin (satıcının) vadeli satışından doğan alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve/veya finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.

Borçlu / Alıcı: Faturanın bedelini ödemekle yükümlü olan ve malların alıcısı konumunda olan firma.

Borçlu İşlem Hacmi (BİH): Müşterinin (satıcının) her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem hacmi.

Değişken Faizli İşlemler: Faktoring ücretinin piyasa koşullarına göre günlük değişken olduğu, müşterinin anapara geri ödemesini istediğinde yapabildiği işlemlerdir. Faiz ödeme dönemi işlem bazında tespit edilebilir.

Faktoring Komisyon: Temlik edilen fatura tutarı üzerinden, verilen tahsilat, garanti, takip hizmetleri karşılığı alınan nispi bedeldir.

Faktoring Ücreti: Sağlanan finansman hizmeti karşılığı alınan bedeldir.

Garanti Ödemesi (Payment Under Guarantee) (PUG): Mal ile ilgili herhangi bir sorun olmadan, Borçlunun (alıcının) konkordato, iflas veya ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, fatura vadesinden sonra 90. günde fatura bedelinin tamamının satıcıya ödenmesi.

Geri Dönülebilir (Rüculu) Faktoring: Faktoring şirketi alacağın ödenmeme riskini üstlenmez, alacağın alıcı (borçlu) tarafından ödenmemesi durumunda, faktoring şirketi sözkonusu alacakla ilgili ön ödeme yaptıysa, bu tutarı masrafları ile beraber müşteriden (satıcıdan) talep eder.

Geri Dönülemez (Rücusuz) Faktoring: Faktoring şirketi alacağın ödenmeme riskini limit onay bildiriminde belirtilen şartlar altında üstlendiği faktoring şeklidir.

Geri Temlik: Temlik edilmiş ve tahsilatı çeşitli nedenlerle mümkün olmayan faturaların satıcıya iadesi.

İhracatçı Faktoring Şirketi (Export Faktor (EF)): Satıcı firmanın ülkesindeki, ihracat işlemine aracılık eden faktoring kuruluşudur.

İhracat Faktoringi: Müşterinin (satıcının) yurtiçinde, borçlunun (alıcının) yurtdışında olması durumunda yapılan faktoring işlemleridir.

İhtilaf ( Dispute ): Borçlunun (alıcının) temlik edilen faturayla satın aldığı mal ile ilgili reklamasyon çıkması durumu.

İthalatçı Faktoring Şirketi (Import Factor (IF)): Borçlu (alıcı) firmanın ithalat işlemine aracılık edip, alıcı firma ile ilgili garantiyi temin eden faktoring kuruluşu.

Kullanımdaki Fonlar Hesabı (KFH): Müşteriye (satıcıya) yapılan tüm ön ödeme ve masrafların takip edildiği hesap. Hesabın bakiyesi firmanın borcunu teşkil eder.

Limit İptal Bildirimi (LİB): Faktoring şirketi tarafından borçlu (alıcı) için tahsis edilen garanti limitinin iptal edildiğini bildiren yazı.

Limit Onay Bildirimi (LOB): Sözleşmedeki garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla Yeditepe Faktoring tarafından müşteriye (satıcıya) yapılan, bu çerçeveyle sınırlı olarak borçlu ve garanti edilen alacak hakkında garanti limitini ve vadesini ihtiva eden bildirim.

Nakit Tahsilat: Müşterinin (satıcının), riskine veya faktoring uygulamasından doğan masraflara karşı faktoring kuruluşuna yaptığı ödemeler.

Onaylı Alacak: Belli bir anda Yeditepe Faktoring tarafından verilmiş olan garanti limitinin içinde kalan alacaklardır.

Onaysız Alacak: Belli bir anda her bir alıcı için Yeditepe Faktoring tarafından verilmiş olan garanti limitinin dışında kalan alacaklardır.

Ön Ödeme: Yeditepe Faktoring tarafından temlik alınan alacaklara ilişkin olarak, alacağın vadesi gelmeden önce müşteriye (satıcıya) yapılan ödemeler .

Ön Ödeme (Finansman) Oranı: Yeditepe Faktoring tarafından, temellük edilen alacaklara ilişkin olarak müşteriye sağlanabilecek finansman oranı.

Peşin İskonto: Müşteri (satıcıya) yapılacak ön ödeme tutarı tespit edilirken; ilgili tarihte, temlik edilen alacakların vadesi dikkate alınarak, faktoring ücreti, komisyon ve diğer masrafların hesaplanması ve bahsedilen tüm giderlerin ön ödeme gününde tahakkuk ettirildiği hesaplama yöntemidir.

Spot İşlemler: Temlik edilen alacakların vadesine veya belirlenen herhangi bir tarihe kadar uygulanacak faktoring ücreti oranının sabit tutulmasıdır. Faktoring ücreti tahakkuku vade olarak tespit edilen tarihte yapılır.

Temlik: Faturadan doğan alacağın tüm hakları ile beraber Faktoring şirketine devredilmesi

Temlik Notu: Faturanın, Yeditepe Faktoring'e veya onun seçeceği bir başka faktoring şirketine temlik edildiğini gösteren, faturanın üzerine yapıştırılan veya fatura basımında eklenen, gösteren nottur. Borçlunun dilinde yazılır.

Yurtiçi Faktoring İşlemi: Müşteri (satıcı) ve borçlu (alıcının) aynı ülkede olduğu faktoring işlemleri.