Süreçlerimiz

Süreçlerimiz

YURT İÇİ FAKTORİNG SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

- Faktoring işleminde Borçlu (ALICI), Müşteri (SATICI) ve Yeditepe Faktoring (FACTOR) olmak üzere 3 taraf vardır. Yurtiçi faktoring işlemi Borçlu, Müşteri ve Yeditepe Faktoring’ın aynı ülke sınırları içerisinde yer alması esasına dayanır. Sistemin işleyişi aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır

- Yurtiçi Faktoring işleminin ilk ayağı faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen Müşteri’nin, Yeditepe Faktoring’e başvurarak kendisi ve ticari ilişkiye konu olan işlem hakkındaki gerekli bilgi ve belgeleri vermesi ile başlar.

- Yeditepe Faktoring Müşteri’nin tüzel veya gerçek kişilik bilgileri, ticari işleme konu olan fatura detayları ve faturadaki ticari işleme istinaden, müşteri’ye ödeme yapması gereken Borçlu hakkında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra olumsuz bir koşul olmaması durumunda Müşteri’ye bahsi geçen fatura bedeli karşılığında yapacağı nakit ödeme teklifini sunar. Bu teklifte Yeditepe Faktoring’ın faktoring hizmeti karşılığında alacağı komisyon, güncel faiz oranları üzerinde yapılacak faiz kesintisi ve BSMV kesintisi Müşteri’ye bildirilir.

- Müşteri teklife onay verirse, Yeditepe Faktoring’ın araştırmaları neticesinde Müşteri’nin kredibilitesi çerçevesinde Müşteri’ye tanımlanan kredi limiti dahilinde Yeditepe Faktoring ile Müşteri arasında Yurtiçi Faktoring Sözleşmesi imzalanır.

- Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş / doğacak alacaklarının detaylarını Yeditepe Faktoring’a yazılı olarak bildirir. Fatura ve / veya alacağı belgeleyen faturaların veya türevi resmi belgelerin (serbest meslek makbuzu vb.) birer kopyalarını Yeditepe Faktoring’a gönderir.

- Müşteri, alacak bildirim föyü, teminat tevdi bordrosu ve fatura tevdi bordrosu ile birlikte Borçlu tarafından yapılacak ödemeye konu olan çek, senet ve benzeri teminat evraklarını Yeditepe Faktoring’a usulüne uygun olarak devir ve teslim eder. Yeditepe Faktoring gerekli görülmesi durumunda Müşteri’den ek bilgi ve belge isteyebilir.

- Bütün gerekli evrakların tamamlanmasından sonra, Yeditepe Faktoring tarafından Müşteri’ye temlik edilen alacak tutarı karşılığında teklif edilen nakit ödeme banka kanalıyla yapılır.

- Yeditepe Faktoring tarafından Müşteriye verilen faturanın Müşteri tarafından kendi muhasebe kayıtlarına işlenmesi ile Müşteri ve Yeditepe Faktoring arasındaki faktoring işlemi resmi olarak tamamlanır.