Gerekli Evrak Listesi - Tüzel Kişiler

TÜZEL KİŞİLER

• İmza Sirküleri

• İmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi

• Son vergi levhası

• Kuruluş gazetesi

• Son hazirun cetveli

• Şirketlerin %25 üstü ortakların kimlik ve İkametgahları

• İmza yetkilerinin ve kefalet imzası alınan kişilerin nüfuz cüzdanı fotokopileri

• İmza sirküleri olmayıp kefalet imzası alınan kişilerin imza beyannameleri

• Kefalet imzası alnan kişilerin kimlik ve vergi numaraları

• Kefalet imzası alınan grup şirketi varsa; imza sirkülerin ve dayanak gazetesi

• Son üç yılın bilanço ve gelir tablosu

• Son ayrıntılı mizan

• Kapasite raporu (imalatçı firmalarda)

• Vekil varsa, faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi ibaresi olan vekaletname

• Vekilin imza beyanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi